Eelkooli klassidesse ootame kuue- ja seitsmeaastaseid lapsi, kes alustavad kooliteed 2024. aasta sügisel.

Eelkool toimub septembrist maini kaks korda nädalas (esmaspäev ja kolmapäev) 16.30-18.00.

TMG eelkooli eesmärgid

  • Anda vajalikud eelteadmised ja oskused esimeses klassis õppimiseks;
  • Luua positiivne õpikogemus ja aidata lapsel koolieluga kohaneda;
  • Teadvustada kodu ja kooli koostöö tähtsust;
  • Nõustada vanemaid lapse arengut puudutavates küsimustes ja anda tagasisidet;
  • Toetada laste kooliks ettevalmistust lähtuvalt koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast.


Õppetegevus eelkoolis

Eesti keel ja kõne (nii suuline kui kirjalik) – eeltöö lugema ja kirjutama õppimiseks.

Matemaatika – eeltöö matemaatika õppimiseks (rühmitab ja järjestab, liidab ja lahutab 10 piires, loendab 12-ni, tunneb kella täistunde).

Loodusõpetus - kirjeldab kodukoha loodust ning tuntumaid taimi, seeni ja loomi; kirjeldab loodust ja inimeste tegevusi erinevates ajatsüklites: ööpäev, nädal, aastaring.

Õppetöö vaheldub puhke- ja mängupausidega.

Lapse arengu kohta on vanematel võimalus saada tagasisidet oma lapse õpetajalt pärast iga koolipäeva või kokkulepitud ajal.

 

Eelkooli sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

  • vanemate avaldus


Dokumendid võtame vastu Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi kantseleis eelneval kokkuleppel

või elektrooniliselt: Avaldus eelkool

Infotelefon: 555 95 829, Tatjana Kobašova
E-post:

 

Uuendatud 28.03.2023