2021/2022 ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRGID

  • Õppe- ja kasvatustööd ning ettevõtlikkust toetava turvalise, loova ja inspireeriva, mitmekülgsete võimalustega õpikeskkonna järjepidev kujundamine-kaasajastamine.
  • Õpilase individuaalse arengu ja õpitee toetamine, süsteemne tagasiside andmine.
  • Õpilaste ja õpetajate digipädevuste arendamine.
  • Aktiivne ja tulemuslik koostöö huvigruppide ja koostööpartneritega.
  • Liikumisaasta teemade ja tegevuste integreerimine kooli igapäevaellu.