Kooli töö korraldus 2016/2017. õ.a.

1. Õppetöö algab kell 8.30.

2. Koolihoone välisuksed avatakse kell 7.50. Õpilased tulevad klassidesse hiljemalt 8.20.

3. Õppetundide ajad

1. tund 8.30 – 9.15
2. tund 9.25 – 10.10
3. tund 10.30 – 11.15
4. tund 11.30 – 12.15
5. tund 12.30 – 13.15
6. tund 13.30 – 14.15
7. tund 14.25 – 15.10
8. tund 15.15 – 16.00
9. tund 16.05 – 16.50

4. Pärast tunni algust tähistavat kellahelinat peavad õpilased viibima klassis.

5. Õpilaste välimus peab vastama töökeskkonnale, õpilased kannavad koolis vahetusjalatseid.

6. Iga õpilane vastutab oma töökoha puhtuse ja kooli vara säilimise eest. Kooli vara rikkumise korral hüvitab õpilane koolile tekitatud kahju.

7. Igal õpilasel peab olema kaasas õpilaspilet ja koolipäevik.

8. Ohutuse tagamiseks on kehalise kasvatuse tunnis ehete kandmine keelatud.

9. Koolihoones ja kooli territooriumil on suitsetamine keelatud!

10. Ajavahemikul kl 8.30-11.15 ei ole õpilastel lubatud ilma mõjuva põhjuseta koolimajast lahkuda.

11. Kooli söökla töögraafik:

1a, 1b  9.15
2a, 2b, 2k, 3a, 3b, 4b – 10.10
4a, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a – 11.15
7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a – 12.15
10b, 11a, 11b, 12a – 13.15
PPR – 13.30.

12. Kooli riidehoid on avatud kl 7.50-16.45.

13. Koolihoone peauks suletakse kell 17.00.

14. Tundidest vabastamiseks esitavad spordivõistlustel osalevad õpilased kooli direktorile avalduse hiljemalt üks nädal enne võistluste toimumist.

15. Loa spordivõistlustel osalemiseks annab klassijuhataja ja kinnitab kooli direktor.

16. Tunnid toimuvad vastavalt kooli direktori poolt kinnitatud tunnijaotusplaanile.

17. Õpilaste hindamine toimub trimestrite põhiselt.

Õppetrimestrite algus ja lõpp:

I – 01.09.2016 – 25.11.2016 (57 õppepäeva)
II – 28.11.2016 – 03.03.2017 (58 õppepäeva)
III – 06.03.2017 – 06.06.2017 (60 õppepäeva)

18. Pikapäevarühmad töötavad kooli direktori poolt kinnitatud graafikute järgi.