• img1 2

Kohustuslike kursuste ja kooli pakutavate valikkursuste ning valikõppeainete kirjeldused.

 

Gümnaasiumiastmes pakutakse järgmised õppeainete kohustuslikud kursused:
1) Ainevaldkond „Keel ja kirjandus“:

Vene keel – 6

Kirjandus – 5 kursust (sh „Eesti kirjandus“)

Valikkursus „Maailmakirjandus antiikajast 18. sajandini”

Valikkursus „19. sajandi II poole kirjandus: realism vene kirjanduses"

Valikkursus „Tänapäeva väliskirjandus“

Valikkursus „Tänapäeva vene kirjandus

Valikkursus „Kõne ja väitlus“

Valikkursus „Kõne ja väitlus“

Valikkursus „Keel ja ühiskond“

Valikkursus „Draama ja teater“

Valikkursus „Tallinna lugu“

Valikkursus „Mütoloogia ja usundid kultuuriloos“

2) Ainevaldkond „Võõrkeeled“:

Eesti keelt teise keelena – 9 kursust

B2 keeleoskustasemel võõrkeelt (inglise keel) – 5 kursust

B1 keeleoskustasemel võõrkeelt (inglise keel) – 5 kursust

A2 – keeleoskustasemega keel, saksa keel

A2 – keeleoskustasemega keel, prantsuse keel

Valikkursus  „Eesti keele grammatika“

Valikkursus  „Inglise ärikeel“

3) Valdkond „Matemaatika“:

Kitsas matemaatika (8 kursust)

Lai matemaatika 14 kursust

Valikkursus „Kolmnurga lahendamine“

Valikkursus „Tekstiülesannete lahendamine“

Valikkursus „Jadad“

Valikkursus „Praktiline matemaatika I“

Valikkursus „Praktiline matemaatika II“

Valikkursus „Planimeetria I. Kolmnurkade ja ringide geomeetria“

Valikkursus „Planimeetria II. Kolmnurkade ja ringide geomeetria“

Valikkursus „Majandusmatemaatika elemendid“

4) Ainevaldkond „Loodusained“:

Bioloogia

Geograafia (loodusgeograafia)

Keemia

Füüsika

Valikkursus „Geoinformaatika”

Valikkursus „Globaliseeruv maailm“

Ainevaldkondadeülene valikkursus „Meedia ja mõjutamine“

Ainevaldkondadeülene valikkursus „Arvuti kasutamine uurimistöös“

Ainevaldkondadeülene valikkursus „ Rakenduste loomine ja programmeerimise alused“

5) Ainevaldkond „Sotsiaalained“:

Ajalugu

Ühiskonnaõpetus

Inimeseõpetus

Geograafia (inimgeograafia) – 1 kursus

Inimeseõpetuse valikkursus „Psühholoogia“

Ühiskonnaõpetuse valikkursus „Inimene ja õigus“

6) Ainevaldkond „Kunstiained“:

Muusika

Kunst

7) Ainevaldkond „Kehaline kasvatus“:

Kehaline kasvatus

Valikõppeained

Valikõppeaine „Majandus- ja ettevõtlusõpe“

Valikõppeaine „Uurimistööalused”

Valikõppeaine „Karjääriõpetus“

Valikõppeaine „Riigikaitse“

Õppesuundade kirjeldused

Tallinna Mustjõe Gümnaasium võimaldab õpet kahel suunal – humanitaarsuund ja reaalsuund. Suuna valik tehakse sisseastumisel. Suundade erisus tagatakse valikkursuste baasil.

Humanitaarsuunas arendatakse õpilase loovust, võõrkeelte- ja kirjutamisoskust.

Humanitaarsuunal õppijatel tuleb läbida valikkursused:

Valikkursus A2 – keeleoskustasemega  prantsuse või saksa keel (6 kursust),

Valikkursus Tänapäeva väliskirjandus

Reaalsuunas on põhirõhk seatud matemaatika, majanduse ja programmeerimisele süvendatud õpetamisele.

Reaalsuunal õppijatel tuleb läbida valikkursused:

„Planimeetria I. Kolmnurkade ja ringide geomeetria“,

„Planimeetria II. Kolmnurkade ja ringide geomeetria“,

„Majandusmatemaatika elemendid“,

„Majandus- ja ettevõtealused“,

„Programmeerimise alused“.

 

Valikkursuste valimise põhimõtted

Valikained ja valikkursused ei ole otseselt ühegi kohustusliku aine- või kursuse lisa. Nad ei nõua otseselt ühegi kohustusliku kursuse eelnevat läbimist. Nimetatud valikkursuste hulgas võivad olla nii riiklikus õppekavas kirjeldatud valikkursused kui ka kooli õppekavast tulenevad valikkursused. Nende valikkursuste õpe korraldatakse vähemalt 12 soovija olemasolul.

 

 

Gümnaasiumi tunnijaotusplaan