• img3
  • img2 2
  • img4
  • img1 2

Visioon:

Gümnaasium on linnaosa õppe- ja kultuurikeskus, mis toetab elukestvat õpet ja arengut. Õpilastele on pakutud kaasaegsed õppimistingimused, on loodud tugisüsteem. Koolis on mitmekesine huvitegevus.

 

Missioon:

Visiooni elluviimiseks on igale õpilasele arenguks loodud eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvatuskeskkond.

 

Väärtused:

1. teistest kultuuridest ja religioonidest lugupidamine, vendlus, heaks kodanikuks olemine, võrdsus, rahvuslikkus, patriotism, sotsiaalne õiglus, üksmeel;

2. kooli maine hoidmine ja parendamine, kooli arengule kaasa aitamine;

3. kooli kodukorra järgimine, korrektsus ja täpsus;

4. kõigi huvigruppidega koostöö tegemine;

5. õpilaste, töötajate ja huvigruppide rahulolu tagamine;

6. koolis väljakujunenud traditsioonide väärtustamine;

7. turvalise tervist edendava, sõbraliku õpikeskkonna säilitamine.